Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Habarlar

 • How much do you know about industrial manipulators?

  Senagat manipulýatorlary hakda näçe bilýärsiň?

  Senagat manipulýatorlary hakda näçe bilýärsiň?Soňky ýyllarda akylly önümçiligiň üznüksiz ösmegi netijesinde senagat robotlary çalt ýaýrady we Hytaý senagat robotlary üçin dünýäde iň uly amaly bazary boldy ...
  Koprak oka
 • The development of palletizing manipulator is the prevailing trend

  Palletizasiýa edýän manipulýatoryň ösüşi agdyklyk edýän tendensiýa

  Singleeke-täk pudagyň ösüşi tutuş jemgyýetiň ösüşini aňlatmaýar, ýöne her pudak ösýär.Netijeliligi ýokarlandyrmak üçin, her bir pudak köp sanly mehaniki enjamlary talap edýär, olar senagatyň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin täzelenmegi we üýtgedilmegini dowam etdirýärler ...
  Koprak oka
 • Automatic manipulator features

  Awtomatiki manipulýator aýratynlyklary

  Dürli önümçilik goşundylarynyň milli ykdysadyýetinde awtomatlaşdyrylan Manipulýator we awtomatiki önümçilik liniýalaryna görä, awtomatlaşdyrylan robotlar aşakdaky aýratynlyklara eýe.1. Çig malyň diwersifikasiýasy Birinji esasy kategoriýa tehnika adamy ...
  Koprak oka
 • The difference between balance crane and jib crane

  Balans kran bilen jib kranyň arasyndaky tapawut

  Balans krany ideal kiçi we orta ölçegli mehaniki göteriji enjamdyr.Balans krany gurluşda ýönekeý, düşünjede ussat, göwrümi az, öz-özüne agramy ýeňil, görnüşi owadan we jomart, ulanylyşynda ygtybarly we ygtybarly, ýeňil, çeýe, ýönekeý ...
  Koprak oka
 • Notes on the use of Material Handling Solutions

  Material işleýiş çözgütleriniň ulanylyşy barada bellikler

  1. Ilki bilen näsazlyk, soň düzediş2. Ilki daşarda, soňam içerde ilki barlamaly ...
  Koprak oka
 • Different structures of the transfer system

  Geçiriş ulgamynyň dürli gurluşlary

  Transfer ulgamlary awtomatiki dolandyryşy, gaýtalanýan programmirlemegi, köp funksiýaly, köp derejeli erkinligi we hereket derejeleriniň sag burçly baglanyşygyny amala aşyryp bilýän awtomatlaşdyryş enjamydyr.Senagat goşundylarynda geçiriş ulgamlary ýerine ýetirmek üçin adam eline öýkünip biler ...
  Koprak oka
 • Common applications of truss manipulators

  Truss manipulýatorlarynyň umumy goşundylary

  Senagat goşundylarynda truss manipulýatorlary obýektleri dolandyrmaga we dürli amallary ýerine ýetirmek üçin gurallary dolandyrmaga ukyplydyr.Truss manipulýatorynda awtomatiki dolandyryş, gaýtalanýan programmirleme, köp funksiýaly, köp derejeli erkinlik, giňişlik hukugy ...
  Koprak oka
 • Balancing crane safety operating procedures

  Kran howpsuzlygy bilen işlemek proseduralaryny deňleşdirmek

  Balans kranynyň ýörelgesi "Balans krany" prinsipi romandyr.El bilen tutulan deňagramly kranyň çeňňegine asylan agyr agram, tekizlikde we göteriji beýikligiň içinde we elinde ...
  Koprak oka
 • What are the types and advantages of counterbalance cranes

  Deňagramsyz kranlaryň görnüşleri we artykmaçlyklary haýsylar

  Balans kranlary ammarlar, awtoulag sergi portlary we ş.m. ýaly ýerlerde gysga marşrut götermek üçin amatlydyr. Onuň häsiýetnamalary ulanmagyň aňsatlygy, amatlylygy, ýönekeý tehniki hyzmaty we ş.m. Balans kranyny dürli sebäplere görä dürli görnüşlere bölmek mümkin ...
  Koprak oka
 • How to extend the life of truss manipulator

  Truss manipulýatorynyň ömrüni nädip uzaltmaly

  Truss manipulýatoryny öndüriji, adatça, truss manipulýatorynyň hyzmat möhletini 8-10 ýyla çenli tanyşdyrýar, köp adam truss manipulýatorynyň hyzmat möhletiniň hakykatdanam uzakdygyna şübhelenýär?Umuman aýdanyňda, truss manipulýatorynyň bölekleri umuman impo ...
  Koprak oka
 • What are the types of hand claws of truss manipulator

  Truss manipulýatorynyň el dyrnaklarynyň görnüşleri haýsylar

  Truss manipulýatory diňe bir önümçilik prosesiniň doly awtomatlaşdyrylmagyna däl-de, eýsem ýüklemek we düşürmek, iş gurallaryny öwürmek we maşyn gurallarynyň we önümçilik liniýalarynyň iş tertibi we ş.m. üçin toplumlaýyn gaýtadan işlemek tehnologiýasyny hem ulanýar ....
  Koprak oka
 • What do I need to pay attention to when designing a pneumatic-assisted manipulator?

  Pnewmatiki kömekçi manipulýator dizaýn edilende nämä üns bermeli?

  Döwrebap gaýtadan işleýän ussahanalarda pnewmatik kömekçi manipulýatorlar işlemek, ýygnamak we kesmek ýaly ýokary gaýtalanýan we ýokary töwekgelçilikli işlemäge mümkinçilik berýän awtomatlaşdyryş enjamlarynyň umumy görnüşidir.Dürli gaýtadan işlemegiň talaplary sebäpli, güýç bilen işleýän manipulýatorlar i ...
  Koprak oka
123Indiki>>> Sahypa 1/3