Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Pnewmatiki kömekçi manipulýator dizaýn edilende nämä üns bermeli?

Häzirki zaman gaýtadan işleýän ussahanalarda,pnewmatik kömekçi manipulýatorlarişlemek, gurnamak we kesmek ýaly ýokary gaýtalanýan we ýokary töwekgelçilikli işe mümkinçilik berýän awtomatlaşdyryş enjamlarynyň umumy görnüşi.Dürli gaýtadan işlemegiň talaplary sebäpli, köp halatda güýç bilen işleýän manipulýatorlar özleşdirilmeli, şonuň üçin pnewmatiki güýç bilen dolandyrylýan manipulýatorlaryň dizaýnynda nämä üns bermeli?
Has awtomatlaşdyryş öndürijiligini gazanmak üçin pnewmatiki güýç bilen dolandyrylýan manipulýator aşakdaky taraplara üns bermelidir.
1.Pnewmatiki güýç bilen dolandyrylýan manipulýatorönümçilik göterijisi el bilen hereket edýän zatlaryň tizligi bilen utgaşdyrylmalydyr, adatça 15 m / min aralygynda, aýratyn zerurlyklara görä dizaýn edilmelidir.Tizlik gaty haýal, netijeliligine täsir eder.Tizlik gaty çalt bolsa, enjamyň durnuklylygyna täsir edip, öz süýşmegine we süýşmegine sebäp bolýar.
2. loadük bolanda, itekleýiş güýjüniň el bilen işlemegi, adatça, 3-5 kg.Eger itekleýiş güýjüniň görkezilen işi gaty az bolsa, tersine, obýekt inertiýa öndürer, güýç bilen dolandyrylýan manipulýatoryň durnuklylygyna täsir eder, şeýlelik bilen inertiýany ýeňip geçer ýaly güýç, dizaýn işinde tölemeli Degişli sürtülme bermek üçin balans golundaky dürli bogunlara üns beriň.
3. Kuwwatly kömekçi manipulýatoryň güýji gatnaşygy 1: 5, 1: 6, 1: 7.5 we 1:10, şolardan 1: 6 aralygyndaky gatnaşygy adaty spesifikasiýa.Leverage gatnaşygy ýokarlandyrylsa, iş aralygy giňeldilip bilner, ýöne has uly ösüş şoňa görä azalmalydyr.
4. Döküm we ýasamak ýaly tozanly ösümliklerde ulanylanda, aýlawly dişli guty gowy möhürlenmeli, ýogsam bu onuň hyzmat ediş möhletine täsir eder.Balans golunyň aýlanýan böleginiň podşipniklerini ýag bilen möhürlemeli.
5. Kiçijik goluň ýeterlik berkligi bolmaly.Balans goly doly ýük bilen ýokary galsa, ýüküň ulanylanda deňagramlylygyň üýtgemegine täsir etjek berklik sebäpli kiçi haç goly deformasiýa ediler.
6. Uly haç goly, kiçi goltuk, göteriji gol we goldaw goly ýaly bölekleriň deşik aralygy berkidiş tizligini üpjün etmeli, ýogsam ýük ýok wagty deňagramlylygyň üýtgemegine hem täsir eder.
7. Aýlanýan dişli gutynyň aýlanýan oturgyjyndaky iki podşipnikiň arasyndaky aralyk gaty az bolmaly däldir, ýogsam manipulýatoryň aýlanýan böleginiň agdarylmagyna sebäp bolar.
8. Kesgitli pnewmatiki güýç bilen dolandyrylýan manipulýatory gurmak, ilki bilen keseligine ýol görkezijisiniň derejesini sazlamaly, açylmadyk dereje 0.025 / 100 mm-den geçmeli däldir.
Aboveokardaky mazmuny “Tongli Machinery” ýygnady, size peýdaly bolar diýip umyt edýärin.“Tongli Industrial Automation Co., Ltd.”, gözleg we işläp düzmek, dizaýn, önümçilik, satuw we enjamlaryň awtomatlaşdyrylyşyna hyzmat etmekde ýöriteleşen häzirki zaman önümçilik kärhanasydyr.Döredileli bäri, kompaniýa dürli materiallaryň saklanylmagyny we çözülmegini we çylşyrymly zerurlyklar üçin degişli, kämil we hünärli çözgütleri üpjün etmegi maksat edinýär.


Poçta wagty: -20anwar-11-2022