Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Tongli hakda

Kompaniýanyň tertibi

Jiangyin TongliIndustrial Co., Ltd. gözleg we işläp taýýarlamak, dizaýn, önümçilik, saklamak we enjamlary awtomatlaşdyrmak we hyzmat etmek boýunça ýöriteleşen häzirki zaman önümçilik kärhanasydyr.Döredileli bäri, kompaniýa dürli materiallaryň saklanylmagyny we çözülmegini, çylşyrymly talaplara laýyk, kämil we hünärli çözgütleri üpjün etmegi maksat edinýär.Müşderiniň býudjetine görä täsirli we amatly çözgütleri hem berip bileris.

Önümlerimiz awtoulag senagaty, metallurgiýa guýma, metal gaýtadan işlemek, maşyn öndürmek, kagyz gaýtadan işlemek, çap etmek we gaplamak, azyk we içgi, temmäki we alkogol, egin-eşik senagaty, durmuş enjamlary, elektron aragatnaşygy, elektrik geçiriji we paýlamak ýaly köp pudaklara degişlidir. , harby gözleg, awiasiýa we ýük daşamak, himiki nebit, gurluşyk materiallary, keramika we sanitariýa enjamlary, agaç materiallaryny gaýtadan işlemek, mebel öndürmek, ammar we logistika merkezi we ş.m.

about

Kompaniýanyň medeniýeti

ico (3)

Görüşimiz

Her bir müşderi üçin ähli çözgütleri we çözgütleri çözüň we 5-10 ýylyň içinde Manipulator Senagatynyň lideri boluň

ico (4)

Gymmatlygymyz

Müşderi ilki bilen, bilelikde işlemek, üýtgemegi gujaklamak, dogruçyllyk, hyjuw, bagyşlamak

ico (2)

Ruhumyz

Uly üstünlik gazanmak üçin bilelikde işleşiň

ico (1)

Işleýiş ýörelgesimiz

Tehniki täzelik, ýokary hilli, ýokary hyzmat

Müşderiniň işine doly düşüniň we ýöriteleşdirilen çözgütleri beriň

Uly topar bilen, ýokary hünär ussatlygy we kuwwatly ýokary derejeli awtomatlaşdyryş inersenerleri, doly gözleg we aragatnaşyk prosesi taslama tekliplerini tamamlaýar, şonuň üçin müşderiler üýtgeşmelerden soň netijelere garaşýarlar.Meýilnamamyz diňe bir müşderileriň häzirki önümlerini göz öňünde tutmak bilen çäklenmän, müşderiniň önümleriniň her bir prosesine iň ýokary derejede düşünmek we laýyk meýilnama düzmek üçin müşderileriň geljekki önüm täzelenmeleri üçin ýer saklaýar.

Satuwdan soň gowy hyzmat

Yzygiderli gözleg hyzmatlary berilýär we 24 sagat müşderi hyzmaty onlaýn.Hyzmatlary işjeň yzarlaň, tehniki hyzmat ediň we enjamyň hyzmat möhletini ýokarlandyrmak üçin tehniki hyzmatlary barlaň.Müşderilere maslahat hyzmatlaryny bermek üçin ulanylýan müşderileriň meselelerine ilkinji gezek 24 sagatlyk el bilen hyzmat etmek.

about

Şahadatnama

patent (1)
patent (2)
patent (3)
patent (4)