Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Material işleýiş çözgütleriniň ulanylyşy barada bellikler

1. Ilki bilen şowsuzlyk, soň bolsa düzediş
Elektrik enjamlarynyň çözülmegi we ýalňyş bilelikde bolmagy üçin ilki bilen näsazlyklary düzetmeli, soň bolsa düzedişleri elektrik simleriniň kadaly şertlerinde amala aşyrmaly.
2. Ilki daşarda, soňam içerde
Ilki bilen enjamyň ýüzüni aç-açan döwükler, kemçilikler barlamaly, tehniki hyzmat ediş taryhyna, ulanylyş ýyllaryna we ş.m., soňra bolsa enjamyň içki barlagyna düşünmeli.Olykylmazdan ozal, töwerekdäki näsazlyk faktorlaryny aýyrmaly, ýykylmazdan ozal maşynyň näsazlygyny kesgitlemeli, ýogsam kör ýykylmasa, enjamlary hasam erbetleşdirip, gereksiz ýitgilere sebäp bolup biler.
3.Mehaniki bölekler ilki, soň bolsa elektrik bölekleri
Diňe mehaniki bölekler kemçiliksiz kesgitlenenden soň, barlagyň elektrik taraplary.Zynjyryň näsazlygyny barlaň, näsazlyk ýerini tapmak, kontaktyň nädogrydygyny tassyklamak üçin kesgitleýiş guralyny ulanmaly, soňra ýalňyş düşünmezlik üçin setiriň maksatly görnüşi we mehaniki işleýşi.
4. Elektrik böleklerini çalyşmak, ilki periferiýa, soň bolsa içki
Ilki bilen truss robotynyň zeper ýeten elektrik böleklerini çalyşmaga howlukmaň, periferiýa enjamlarynyň zynjyrynyň kadalydygyny tassyklanyňyzda zeper ýeten elektrik böleklerini çalyşmagy göz öňünde tutuň.
5. Gündelik tehniki hyzmat, ilki DC, soň bolsa AC
Barlanyňyzda ilki bilen DC zynjyrynyň statiki iş nokadyny barlamaly, soňra bolsa AC zynjyrynyň dinamiki iş nokadyny barlamaly.
6. ailalňyşlyk, ilki bilen agzyňy, soň bolsa näsaz trusslary ýüklemek we düşürmek üçin elektrik enjamlary däl-de, eller, ilki bilen näsazlygy öňünden we soňundan soramaly.Poslanan enjamlar üçin ilki bilen zynjyryň ýörelgesi we gurluş aýratynlyklary bilen tanyş bolmaly, degişli düzgünleri berjaý etmeli.Aýrylmazdan ozal, doly tanyş boluň
Aýrylmazdan ozal, her bir elektrik komponentiniň funksiýasy, ýeri, baglanyşygy we töwerekdäki beýleki enjamlar bilen gatnaşygy bilen doly tanyş boluň we gurnama diagrammasy ýok bolsa, sökülende eskiz çyzyň we bellik ediň.
7. Ilki statik, soň bolsa dinamiki
Haçan-daMaterial işlemegiň çözgütlerienergiýanyň güýji ýok, näsazlygyň nirededigini kesgitlemek üçin elektrik enjamlarynyň düwmelerine, kontaktlaryna, termiki rölelere we predohranitellere baha beriň.Synagda güýç, sesini diňläň, parametrleri ölçäň, ýalňyşlygy kesgitläň we ahyrynda abatlaň.Mysal üçin, hereketlendiriji fazadan çykanda, üç fazaly naprýa .eniýe bahasyny ölçemek mümkin bolmasa, onuň sesini diňlemeli we haýsy fazanyň kemçiligini kesgitlemek üçin her fazanyň naprýa .eniýesini aýratyn ölçemeli.
8. Bejeriş, ilki arassalaň, soňra bejeriň
Gaty hapalanan elektrik enjamlary üçin ilki bilen düwmelerini, çatryk nokatlaryny, aragatnaşyk nokatlaryny arassalaň we daşarky dolandyryş düwmeleriniň kadaly däldigini barlaň.Köp şowsuzlyklar hapa we geçiriji tozan bloklary sebäpli ýüze çykýar, arassa şowsuzlyk köplenç ýok ediler.
9. Enjamyň gündelik truss ýüklenmeginden we düşürilmeginden soň ilkinji elektrik üpjünçiligi, ähli näsazlyk enjamlarynda näsazlyk derejesiniň bir bölegini düzýär, şonuň üçin ilkinji gezek abatlanylýan elektrik üpjünçiligi köplenç tagallanyň ýarysy bilen iki esse netije alyp biler.

https://www.tlmanipulator.com/products/

Iş wagty: 17-2022-nji mart