Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Truss manipulýatorlarynyň umumy goşundylary

Senagat goşundylarynda,truss manipulýatorlaryobýektleri dolandyrmaga we dürli amallary ýerine ýetirmek üçin gurallary dolandyrmaga ukyplydyr.Truss manipulýatorynda awtomatiki dolandyryş, gaýtalanýan programmirleme, köp funksiýaly, köp derejeli erkinlik, hereket azatlygynyň derejeleriniň arasynda giňişlikdäki dogry burç baglanyşygy we köp sanly programma ýaly aýratynlyklar bar.
Truss manipulýatory, adam eli bilen ýerine ýetirilen dürli hereketlere öýkünmek üçin amallary ýerine ýetirmek üçin truss görnüşinde kesgitlenen awtomatiki mehaniki enjamdyr.
Iş bölegi ýa-da eltilmeli harytlaryň materialy, ululygy, hili we gatylygy dürli-dürli bolansoňmanipulýatortapawutlanýar we kesgitli kesgitleme ýok.Manipulýatoryň goly, gysyş usuly, berilmeli iş böleginiň görnüşine, gurluşyna we maşyn gurallaryny berkitmek usulyna görä dizaýn edilmeli.
Truss manipulýatorlary, adatça, aşakdaky 3 kategoriýa bölünýärler.
1.Gantry görnüşli manipulýator
Gantry görnüşli manipulýator, ýagny aşaky slaýd bilen tutuş truss herekete getirilip bilner.
2. Kesgitli truss manipulýatory
Kesiş görnüşli truss manipulýatory X we Z oklarynda hereket edip biler.

3. Manipulýatory birleşdirýärin
I-birleşdiriji manipulýator X okunda, Y okunda we Z okunda hereket edip biler we tutuşlygyna I okunda.
Truss manipulýatoryny ulanmak
Truss manipulýatoryýokary ygtybarlylyk, ýokary güýç, gowy berklik, erkinlik we çeýeligiň aýratynlyklaryna eýedir.Esasanam köp görnüşli we ýokary göwrümli çeýe işlemek üçin amatlydyr.Önümiň hilini durnuklaşdyrmakda we gowulaşdyrmakda, zähmet öndürijiligini ýokarlandyrmakda we zähmet şertlerini gowulandyrmakda möhüm rol oýnaýar.
Apparat we sanitariýa enjamlary, in engineeringenerçilik enjamlary, elektron enjamlary, ulag, harby senagat, lukmançylyk, howa giňişligi, deňiz we gämi gurluşygy we beýleki köp sanly önümçilik ugurlarynda giňden ulanylýar.
Truss manipulýatoryny ulanmak, adatça saklamak, paletizasiýa etmek, saklamak / çykarmak, ýüklemek we düşürmek, peçleri ýüklemek we düşürmek we beýleki iş şertlerinde ulanylýar.
Jiangyin Tongli Industrial Co., Ltd. tarapyndan öndürilen truss manipulýatorlary önüm ýygnamakda we eltmekde ulanylýar we beýleki pudaklaryň ulgamlaryny we pilotsyz iş ýerlerini ýetirmekde giňden ulanylýar.Gerek bolsa, biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris!


Iş wagty: Mart-04-2022