Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Balans kran bilen jib kranyň arasyndaky tapawut

Thedeňagramly kranideal kiçi we orta ölçegli mehaniki göteriji enjamdyr.
Balans krany gurluşda ýönekeý, düşünjede ussat, göwrümi az, öz-özüne agramy ýeňil, görnüşi owadan we jomart, ulanylyşynda ygtybarly we ygtybarly, ýeňil, çeýe, ýönekeý we tehniki hyzmatda amatly.
Ingerleşmekde kranlardan we elektrik göterijilerden has takyk we içgin, zawodda az ýer tutýar we aýratyn talaplary ýok;robotlardan has ýönekeý we çeýe we güýçli köp taraplylygy bar.Janly böleklerde, maşyn gurallarynda giňden ulanylýar;gurnamagyň orta göwrümli bölekleri we göteriji ulaglary bejermek;gurnama liniýasy, stansiýany öwürmek;ýadro, guty aşagyndaky guýma ussahanasy;ýylylygy bejermek ussahanasyny ýüklemek, peç we ş.m. .. Bu operatory ýygy-ýygydan ýüklemek we düşürmek işinden el işinden azat etmek üçin zähmeti tygşytlaýjy guraldyr.Häzirki wagtda awtoulag, traktor, dizel dwigateli, oba hojalygy ulagy, maşyn gurallary we beýleki maşyn öndürmek ýaly köp pudakda giňden ulanylýar.Deňagramsyzlyk kranynyň işleýşi gaty aňsat, basmak düwmesini ulanyp, hereketlendirijini dikligine götermek üçin hereketlendirijini işletmek üçin;göterijini el bilen iteklemek we çekmek, maýatnik ýa-da keseligine hereket etmek üçin sütüniň daşyndan aýlanmak ýa-da sütüniň töwereginde zerur göteriş ýerine aýlanmak.
Umuman aýdanyňda, müşderileriň köpüsi ýyrtylýardeňagramly kranlarwe jib kranlar, käbirleri hatda bu iki maşynyň aslynda birmeňzeşdigini pikir edýärler, şonuň üçin birmeňzeşmi?Tapawutlar näme?
Daşarky gurluşdan jib kran sütünden, swing golundan, elektrik göterijiden we elektrik enjamyndan, deňagramlylyk kran dört çyzykly gurluşdan, keseligine we dikligine ýumşak oturgyçdan, ýag silindrinden we elektrik enjamyndan durýar.Soň bolsa dürli agram göterip bilerler.Jib kranynyň 16 tonna çenli ýük göterijiligi bar, deňagramly kranyň ýük göterijiligi bolsa bir tonna uludyr.
Dürli iş ýörelgelerine laýyklykda işleýärler.Kantilýwer kran sütüniň aşagyna beton daşy bilen berkidilýär we maýatnik golunyň aýlanmagyny ýeňilleşdirmek üçin konfigurasiýa maýatnik gysgyjy bilen haýallaşdyrylýar.Elektrik göteriji agyr zatlary götermek üçin ylgaýan goluň I-şöhlesinde hemme taraplaýyn çyzykly hereketler edýär;deňagramlylyk kran, mehaniki deňagramlylyk ýörelgesini ulanyp, çeňňekden asylan bir zat, ony el bilen goldamaly we ýokarky böleginde oturdylan düwme düwmesini işletmek üçin göteriş beýikliginde hereket edip bolýar. çeňňek we obýekti götermek üçin hereketlendirijini we geçirişini ulanýar.
Ulanyjylar hakyky agramyna we ep-esli wagt we iş güýjüni tygşytlap bilýän harytlary götermek funksiýasyna görä dogry kran saýlap bilerler.


Iş wagty: Apr-01-2022