Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Deňagramly kran

Gysga düşündiriş:

Ergonomikany kanagatlandyrmak üçin deňagramly kran, dolandyryş tehnologiýasyny ulanmak, doly asma funksiýasy bilen pnewmatik deňagramly kran, dürli material işlerinde giňden ulanylyp bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Balans kran, material göteriji enjamlaryň täze görnüşidir, mehaniki enjamlaryň iş güýjüni azaltmak üçin el zähmetiniň ýerine agyr zatlary götermek üçin özboluşly spiral göteriji mehanizm ulanýar.
“Deňagramly agyrlyk güýji” bilen deňagramlylyk krany hereketi tekiz, zähmeti tygşytlaýan, ýönekeý we ýygy-ýygydan işlemek we ýygnamak bilen iş üçin amatly edýär, bu bolsa iş güýjüni ep-esli peseldip we iş netijeliligini ýokarlandyryp biler.
Balans krany howany kesmek we nädogry goramak funksiýalaryna eýedir.Esasy howa üpjünçiligi kesilende, öz-özüni gulplamak enjamy deňagramly kranyň birden ýykylmagynyň öňüni alýar.
Balans kran ýygnanyşygy amatly we çalt edýär, ýerleşişi takyk, material bahalandyrylan zarbanyň içinde üç ölçegli kosmos asma ýagdaýynda we material el bilen ýokary we aşak, çep we saga aýlanyp bilner.
Balans göteriji guralyň işi ýönekeý we amatly.Dolandyryş düwmeleriniň hemmesi dolandyryş tutawajyna jemlenendir.Işleýiş tutawajy, armatura arkaly iş bölegi materialy bilen birleşdirildi.Şonuň üçin tutawajy süýşüreniňizde, iş bölegi materialy yzarlap biler.

Pnewmatik deňagramlylyk kran aýratynlyklary

A. Ergonomiki ýokary we aşak asma gözegçilik üýtgeýän tizlik we inçe sazlamak üçin amatlydyr
B. Howa çeşmesi birden kesilse, enjamlar ýüküň süýşmeginiň öňüni alyp biler
C. loadük birden ýitip gitse, pru springina tormoz merkezden gaçyryş kabeliň çalt ýokary hereketini awtomatiki usulda togtadar
D. Bahalandyrylan howa basyşy astynda göterilmeli ýük enjamyň kesgitlenen kuwwatyndan ýokary bolmaly däldir
E. Howa çeşmesi öçürilen halatynda asylýan ýükleriň 6 dýuýmdan (152 mm) düşmeginiň öňüni alyň.
F. Uzynlygy 30 fut (9.1 m) we kabeliň görnüşine baglylykda 120 inedördül (3,048 mm) aralykda.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önümleriň kategoriýalary