Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Trolleý mobil manipulýatory

Gysga düşündiriş:

Trolleý mobil manipulýatory ahyrky ýük az bolanda we iş stansiýasy çalşylanda ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Hakyky amal zerurlyklaryna görä, kömek edilen manipulýatory işlemek üçin zerur iş ýerine geçiriň.

Hakyky amal zerurlyklaryna görä, kömek edilen manipulýatory işlemek üçin zerur iş ýerine geçiriň.Kuwwat bilen dolandyrylýan manipulýator, manipulýatoryň sorujy käsesini ýa-da ahyrky guralyny kesgitlemek we silindrdäki gaz basyşyny deňleşdirmek arkaly manipulýatorda ýüküň bardygyny awtomatiki kesgitläp biler we pnewmatikanyň üsti bilen balans silindrindäki howa basyşyny awtomatiki sazlap biler. awtomatiki deňagramlylygyň maksadyna ýetmek üçin logiki dolandyryş zynjyry.Işleýän wagtyňyz agyr önümler howada togtadylan ýaly bolup, önümler doklanda çaknyşmazlyk mümkin.Robot golunyň iş çäginde operator ony aňsatlyk bilen islendik ýere geçirip biler we operator ony aňsatlyk bilen işledip biler.Şol bir wagtyň özünde, pnewmatiki zynjyryň nädogry işlemeginiň öňüni almak we basyş goragyny ýitirmek ýaly biri-birine bagly gorag funksiýalary bar.Örän möhüm bir zat, tutuş pnewmatik deňagramlylyk kranynyň elektron dolandyryş ulgamyna mätäç däldigi, işlemek üçin diňe gysylan howa we wakuum çeşmesi (iş şertlerine baglylykda) bolmagydyr.

Kuwwatly kömekçi manipulýator ykjam trolleý bilen birleşip, ykjam güýç bilen dolandyrylýan manipulýatory emele getirýär.Manipulýator sütüni guralyň uzak aralyga daşalmagyny amala aşyryp bilýän ykjam ulaga gönüden-göni oturdylýar.Pnewmatik tutawaç, iş böleginiň tötänleýin ýykylmagynyň öňüni alyp biljek howany kesmekden goramak funksiýasyna eýedir.

Ykjam işleýiş güýji manipulýatory, material işlemek we zähmeti tygşytlamak üçin täze güýç bilen enjamlaşdyrylan enjamdyr.Operator agyr zatlary itekläp we kosmosda ýerleşişini deňleşdirmek üçin güýç deňagramlylygy ýörelgesini akylly ulanýar.Agyr zatlar göterilende ýa-da düşürilende ýüzýän ýagdaýy emele getirýär we howa zynjyry nol iş güýjüni üpjün etmek üçin ulanylýar.

Kuwwatly gol, esasan, güýç bilen dolandyrylýan manipulýator öý eýesinden, güýç bilen dolandyrylýan manipulýator dolandyryş ulgamyndan we güýç bilen dolandyrylýan manipulýator howpsuzlyk ulgamyndan durýar.Agyrlyk güýji däl, takyk we içgin, amatly işlemek, howpsuz we täsirli we ş.m. aýratynlyklara eýedir, bu agyr önümçilikleri dürli pudaklarda geçirmek, işlemek we ýerleşdirmek üçin amatly kömek edýär, zähmeti tygşytlamak we önümçiligiň netijeliligi.Önümiň hilini ýokarlandyrmak we önümiň hiliniň kepilligi.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň