Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Howa wilkasy bilen dolandyryjy

Gysga düşündiriş:

Rigid golmanipulýators düzülýärberk ýaraglardan.Burulma garşylygy ýagdaýynda,iş bölegi tertipsiz ýa-da iş bölegi çişirilmeli ýaly,it diňe ulanyp bilergatygol manipulýatory.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Howany giňeltmek wilkasynyň manipulýatory egrem-bugram, giňelýän wilka, giňeldiş ştaty, çişirilýän rolik, çişirilýän şah, basyş wili we beýleki enjamlar üçin ýörite enjamdyr.

Howany giňeltmek şahasynyň giň ulanylyşy bar: yza öwürmek, yza çekmek we süýşürmek bilen islendik enjam howany giňeltmek üçin ulanylýar.

Çap ediş enjamlary üçin amatly: Ekspozisiýa maşyn, flexo çap ediji maşyn, agyrlyk enjamy, söwda belligi çap ediji maşyn we ş.m.

Beýleki mehaniki enjamlar üçin amatly: örtük maşyn, deri maşyn, sazlaýjy maşyn, nagyş maşyn, süýşüriji maşyn, ölü kesýän maşyn, yza gaýdýan maşyn, yza gaýdýan maşyn, kagyz rulon maşyn, laminasiýa maşyn, laminasiýa maşyn, film üflemek maşyn, köpükleýji maşyn, laminasiýa maşyn , nagyş maşyn, kagyz maşyn, dokalan maşyn, mata barlag enjamy, gyzgyn möhürleýji maşyn, batareýa enjamlary we ulanmagy goldaýan beýleki enjamlar.

Gaty golly güýç bilen dolandyrylýan manipulýatoryň çişip bolýan şaftynyň (manipulýatory dolandyrmak üçin howa ştaty) köp atlary bar, ýöne iş prinsipi şol bir.Şişirilýän şah we çişirilýän ýeň ulanmak gaty amatly we çalt.Diňe öz howa çeşmäňizi taýýarlamaly we howa basyşy 6-da dolandyrylýar -8 kg / cm2 aralygynda, daşarky bölekler (tegelek kagyz turbasy ýaly) gulplanmaly bolanda, howa ýaragy çişirilip bilner. çişirilýän miliň üstündäki howa burununa we daşarky bölekleri (tegelek kagyz turbasy ýaly) çişirilip bilner.Tube), kagyzy düşürmegi gowşatmaly bolanyňyzda, eliňiz bilen howa burunundaky süýşýän daşky bölegini (tegelek kagyz turbasy ýaly) basyp çykaryp bilersiňiz.

Gaty golly güýç bilen dolandyrylýan manipulýatoryň çişirilýän ştaty (işleýiş manipulýatorynyň şişirilen ştaty) umumy çişirilýän şahdan has gowudyr, sebäbi her düşüriş üçin ähli şahany düşürmegiň zerurlygy ýok.Göni gönüden-göni deflýasiýa edilenden soň alyp bolýar, sebäbi ini uly däl, şonuň üçin tebigy işlemek has amatly.Bu, şeýle hem ýeňil agramly we kiçi ini bolan köp maşyn tarapyndan saýlanan çişirilýän şahdyr., Şişirilýän tutawaç çişirilýän şahadaky howa burununa çişirilse, ýokarky süýşýän howa ýadrosy deflýasiýa edilip bilner we açar paneli öňki görnüşine gaýdyp geler.

Air Shaft1

Enjamlaryň modeli

TLJXS-YB-50

TLJXS-YB-100

TLJXS-YB-200

TLJXS-YB-300

Potensial

50kg

100kg

200kg

300 kg

Iş radiusy

2500mm

2500mm

2500mm

2500mm

Boýy götermek

1500mm

1500mm

1500mm

1500mm

Howanyň basyşy

0.5-0.8Mpa

0.5-0.8Mpa

0.5-0.8Mpa

0.5-0.8Mpa

Aýlanma burçy A.

360 °

360 °

360 °

360 °

Aýlanma burçy B.

300 °

300 °

300 °

300 °

Aýlanma burçy C.

360 °

360 °

360 °

360 °

181
Air-Shaft2

Haryt maglumatlary

Air Shaft3
Air Shaft4
Air Shaft5

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň