Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Gysgyç bilen manipulýator

Gysga düşündiriş:

Rigid golmanipulýators düzülýärberk ýaraglardan.Burulma garşylygy ýagdaýynda,iş bölegi tertipsiz ýa-da iş bölegi çişirilmeli ýaly,it diňe ulanyp bilergatygol manipulýatory.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gysgyçly manipulýator

Giriş

a) Şol bir güýç güýçli gol manipulýatory 2-den 500 kilograma çenli dürli agramlary deňleşdirip biler.

b) Kuwwatly kömekçi manipulýator balans eýesinden, tutawaç enjamyndan we gurnama gurluşyndan durýar.

ç) Manipulýator öýi, howadaky agyrlyk güýjüniň däl ýüzýän ýagdaýyna düşünýän esasy enjamdyr.

d) Manipulýator, iş böleginiň tutulmagyna düşünýän we ulanyjynyň degişli işleýiş we gurnama talaplaryny ýerine ýetirýän enjamdyr.

e) Gurnama gurluşy, ulanyjynyň hyzmat meýdanyna we sahypanyň şertlerine laýyklykda enjamlaryň ähli toplumyny goldaýan mehanizmdir.

Manipulýator modeli

asdadad

Enjamlaryň modeli

TLJXS-YB-50

TLJXS-YB-100

TLJXS-YB-200

TLJXS-YB-300

Potensial

50kg

100kg

200kg

300 kg

Iş radiusy

2500mm

2500mm

2500mm

2500mm

Boýy götermek

1500mm

1500mm

1500mm

1500mm

Howanyň basyşy

0.5-0.8Mpa

0.5-0.8Mpa

0.5-0.8Mpa

0.5-0.8Mpa

Aýlanma burçy A.

360 °

360 °

360 °

360 °

Aýlanma burçy B.

300 °

300 °

300 °

300 °

Aýlanma burçy C.

360 °

360 °

360 °

360 °

Haryt maglumatlary

asdadad2
asdadad5
asdadad3
asdadad6
asdadad4
asdadad7

 Aýratynlyk

a) Materiallaryň takyk geçirilmegi üçin amatly bolan dürli agram materiallarynyň agyrlyk güýjüniň deňagramlylygyna düşünip biler.

b) Hiç hili ýük, doly ýük we dürli iş bölekleri işlenmedik ýagdaýynda ulgam agramyň üýtgemegini duýup biler we takyk ýerleşmek üçin amatly bolan üç ölçegli giňişlikde ýüküň ýüzýän ýagdaýyna düşünip biler.

ç) Doly deňagramlylygyň, göwnejaý hereketiň we ş.m. aýratynlyklary, operatoryň iş bölegini işlemegi, ýerleşdirmegi we ýygnamagy aňsatlyk bilen ýerine ýetirmegine mümkinçilik berýär.

d) Gaty gol manipulýatoryň iş bölegini päsgelçilikleriň üstünden göterip biler;gorizontal gol, degişli ýerlerde materiallary gorizontal ýerleşdirmek we gorizontal aýyrmak talaplaryna laýyk bolup biler.

e) Ulgam elmydama manipulýatoryň kellesini saklap we ýokary iş ukybyny ulanyp biler.

f) giň meýdanda material ýygnamagy we ýerleşdirmegi amala aşyrmak üçin köp aýlawly bogunly tormoz enjamy;tormoz enjamy bilen enjamlaşdyrylan operator, operasiýa wagtynda manipulýatoryň hereketini islendik wagt kesip biler.

Arza

177
178
asdadad8

Güýç manipulýatorynyň bu görnüşi, iş bölegini 500 Kg çenli göterip biler.Işleýän radiusy takmynan 2500mm, göteriş beýikligi 1500mm töweregi.Iş göterijiniň agramynyň üýtgeşikdigine görä, iş böleginiň iň ýokary agramyna laýyklykda iň kiçi görnüşi saýlamaly, eger 30Kg iş bölegini götermek üçin 200Kg manipulýatoryň iň köp ýüküni ulansak, işiň ýerine ýetirilişi hökman däl gowy, özüňi gaty agyr duý.Enjam howa saklaýjy tank bilen enjamlaşdyrylan, gaz kesilen ýagdaýynda hereket siklini tamamlap biler.Şol bir wagtyň özünde, operatory ýatlatmak üçin duýduryş berer.Howa basyşy belli bir derejede peselende, iş böleginiň peselmeginiň öňüni almak üçin öz-özüni gulplamak işine başlar.Howpsuzlyk ulgamy bilen dolandyrylýan manipulýator, işlemek ýa-da iş bölegi ygtybarly stansiýa ýerleşdirilmänsoň, operator iş bölegini goýberip bilmeýär.Dürli standart däl gurnama bilen, gaty gol görnüşli güýç manipulýatory dürli amal amallaryny aňsatlyk bilen tamamlap biler.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň