Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Soruş kubogy bilen manipulýator

Gysga düşündiriş:

Rigid golmanipulýators düzülýärberk ýaraglardan.Burulma garşylygy ýagdaýynda,iş bölegi tertipsiz ýa-da iş bölegi çişirilmeli ýaly,it diňe ulanyp bilergatygol manipulýatory.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Sorujy käse bilen “Tongli” manipulýatorlary, poslama çydamly plitalar, alýumin plitalary, titanium plitalary, birleşdirilen paneller we ş.m. ýaly dürli plastinalary weýran etmeýän işlemek üçin giňden ulanylýar.
Şeýle hem lazer kesiji maşyn, plazma kesiji maşyn, suw reaktiw kesiji maşyn, san dolandyryş pressi we ş.m. üçin giňden ulanylýar.

Bir gezeklik ýokary basyşly örtükli galypdan ýasalan alýuminiýden ýasalan enjamlary sorýan käse, ýeňil agram, ýokary güýç, aýrylýan sorujy käse kauçuk, çalyşmak aňsat, ekologiýa taýdan arassa we ýokary çykdajyly aýratynlyklara eýe.

Täze arassa pnewmatik ulgam, elektrik toguny birikdirmegiň zerurlygy ýok, zarýad ýok, pnewmatik götermek, pnewmatik adsorbsiýa, tygşytly we amatly

Dürli plastinalaryň ölçegli üýtgemelerini kanagatlandyrmak üçin sorujy ýagdaýy sazlap bolýar.

Sorujy-käse manipulýatorlary tekiz we yzygiderli ýüzler bilen zatlary ele almaga ökde, şonuň üçin olar logistika, önümçilik we sortlamak, azyk senagaty, awtoulag önümçiligi, aýna bilen işlemek, metaldan işlemek we beýleki ugurlarda ulanylýar we olaryň sany we görnüşleri iň ulusydyr manipulýatorlary tutmakda.

Geliň, durmuşa geçirmegiň maksadyna görä klassifikasiýa edeliň we sorujy käse manipulýatorynyň ulanylyşyna göz aýlalyň:

1.Item tutmak

Esasan agyr zatlary götermek we geçirmek üçin ulanylýar.

Logistika pudagynda karton ýygnamak we posylka almak;

Mehaniki we himiýa pudagynda bölekleri we önümleri götermek we ele almak ýaly;

Aýna, list metal bölekleri tutmak we öwürmek ýaly;

Aeroportda goş-golamlary geçirmek we eltip bermek ýaly;

Uly bölekleri mahabatlandyrmak we geçirmek ýaly.

Bu manipulýatorlar gurluş taýdan ýönekeý.Olaryň köpüsi sorujy käseler bilen çeýe gollar.Adam operasiýasy arkaly bellenen zatlara ýetýärler we gözegçilik ulgamy ýok diýen ýaly.Bahasy arzan we programma giňden ýaýrandyr.Esasan el bilen işlemegi çalyşmak we agyr zatlary götermek.

Az erkinlik derejesi bolan birneme çylşyrymly maşyn, ele salnan zatlaryň agdarylmagyna düşünip biler.

2. Awtomatiki palletizasiýa

Esasan logistika, ammar we portlarda ulanylýar.Materiallary awtomatiki ele almak we kesgitli nokat goýmak funksiýalary üçin ulanylýar.

Mysal üçin, logistika pudagynda we önümçilik kärhanalarynda sortlamak we paletleşdirmek;

Mysal üçin, portda harytlary saklamak, saklamak;

Manipulýatoryň bu görnüşinde awtomatiki hereket edip bilýän robot goly bar, ýöne köpüsiniň erkinlik derejesi pes we ýönekeý herekete ýetýär.Positionerleşişiň ýerleşiş takyklygy ýokary däl, programma we dolandyryş ulgamy birneme ýönekeý we hereketlendiriji takyk enjam däl.

T3.Takyk surata almak we paýlamak

Käbir ugurlarda azyk, lukmançylyk we elektronika ýaly zatlary takyk ele almak we takyk ýerleşdirmek üçin manipulýatorlar talap edilýär.Bu pudaklarda arassaçylyga ýokary talaplar bar we sorujy käse manipulýatorlary giňden ulanylýar.Takyk ýerleşişe ýetmek üçin köplenç köp derejeli erkinlikli robot ýaraglar ulanylýar.

Manipulýatoryň erkinligi, gurluşy hem köp we dürli-dürli.

Sorujy käsäniň manipulýatorynyň hereketlendirijisi, dürli zatlara düşünip bilýän wakuum sorujy käse.Wakuum sorujy käsäniň ýokary sorujy güýji bar we arassa we arassaçylyk.Arassaçylygy talap edýän käbir pudaklarda makullanýar.Manipulýator dürli görnüşler we gurluşlar bilen enjamlaşdyrylyp bilner.Adam tarapyndan dolandyrylýan çeýe gol, pes derejeli erkinlik seriýaly manipulýator ýa-da ýokary derejeli erkinlik paralel manipulýator bolup biler.Gabat gelmek has çeýe.Sorujy käse manipulýatorynyň artykmaçlyklaryndan ugur alyp, manipulýatoryň bu görnüşi manipulýator bazarynyň ep-esli bölegini tutýar.

asdadad

Enjamlaryň modeli

TLJXS-YB-50

TLJXS-YB-100

TLJXS-YB-200

TLJXS-YB-300

Potensial

50kg

100kg

200kg

300 kg

Iş radiusy

2500mm

2500mm

2500mm

2500mm

Boýy götermek

1500mm

1500mm

1500mm

1500mm

Howanyň basyşy

0.5-0.8Mpa

0.5-0.8Mpa

0.5-0.8Mpa

0.5-0.8Mpa

Aýlanma burçy A.

360 °

360 °

360 °

360 °

Aýlanma burçy B.

300 °

300 °

300 °

300 °

Aýlanma burçy C.

360 °

360 °

360 °

360 °

Haryt maglumatlary

Suction-Cup7
Suction-Cup10
Suction-Cup9
Suction-Cup8
Suction-Cup3
Suction-Cup1
Suction-Cup4
Suction-Cup2
Suction-Cup6
asdadad8

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň