Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Köpugurly manipulýator

Gysga düşündiriş:

Multiaxial manipulýator, awtomatiki dolandyryşy, gaýtalanýan programmirlemegi, köp derejeli erkinligi, hereketiň köp derejesini we kosmosda dogry burçly gatnaşyklary ýola goýup bilýän köp maksatly manipulýator. Işleýiş usuly, esasan, çyzykly hereketi tamamlamak bilen amala aşyrylýar. X, Y we Z oklary.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

1. Erkinlik hereketi;2. Awtomatiki gözegçilik we gaýtalanýan programmirleme;3. Dürli operasiýa gurallaryna görä dürli funksiýalar bilen çeýe;4. reliokary ygtybarlylyk, ýokary tizlik, ýokary takyklyk.

Awtomatlaşdyrylan robot ulgamy çözgütleri üçin arzan we ýönekeý ulgam gurluşy hökmünde köp okly manipulýatorlary paýlamakda, plastmassa taşlamakda, pürkmekde, palletirlemekde, sortlamakda, gaplamakda, kebşirlemekde, metallary gaýtadan işlemekde, işlemekde, ýüklemekde we düşürmekde, umumy senagaty ýygnamakda ulanyp bolýar. Çap etmek we ş.m. ýaly önümçilik meýdanlary zähmeti çalyşmak, önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyrmak we önümiň hilini durnuklaşdyrmak babatynda möhüm ähmiýete eýe.Dürli amaly programmalar üçin, köp okly manipulýatorlar üçin takyklygyň we tizligiň talaplaryna görä dürli geçiriş usullaryny saýlamak we ahyrky iş üçin dürli gysgyç enjamlaryny (armatura, gysgyç we gurnama çarçuwasy we ş.m.) saýlamak ýaly dürli dizaýn talaplary bar. Dürli ugurlaryň we dürli iş şertleriniň amaly talaplaryny kanagatlandyryp biler ýaly, aýratyn amal talaplaryna, şeýle hem programmirlemegi öwretmek, ýerleşdiriş işini utgaşdyrmak, wizual tanamak we beýleki iş rejelerine laýyk dizaýn wariantlaryna laýyklykda başlaň.

Köp okly robot ykjam görnüşi we gurluşy bilen umumy maksatly robotdyr.Her bir bogun ýokary takyklykly reduktor bilen enjamlaşdyrylandyr.Speedokary tizlikli bilelikdäki tizlik çeýe amallary ýerine ýetirip biler.Işlemek, palletirlemek, gurnamak we sanjym galyplary ýaly amallary ýerine ýetirip biler.Gurnama usuly.

Esasy programmalar aşakdakylar

()

Esasy aýratynlygy

Serv Güýçli göterijilik ukyby, uly iş aralygy, çalt tizlik we ýokary takyklyk bilen servo motoryň we reduktoryň gurluşyny kabul ediň.

Control Dolandyryş ulgamynyň manipulýatory ýönekeý we öwrenmek aňsat, bu önümçiligi ulanmak üçin örän amatly.

● Robot korpusy howpsuz we ekologiýa taýdan arassa içerki simleri kabul edýär.

Gysgyçly manipulýator

Giriş

a) Şol bir güýç güýçli gol manipulýatory 2-den 500 kilograma çenli dürli agramlary deňleşdirip biler.

b) Kuwwatly kömekçi manipulýator balans eýesinden, tutawaç enjamyndan we gurnama gurluşyndan durýar.

ç) Manipulýator öýi, howadaky agyrlyk güýjüniň däl ýüzýän ýagdaýyna düşünýän esasy enjamdyr.

d) Manipulýator, iş böleginiň tutulmagyna düşünýän we ulanyjynyň degişli işleýiş we gurnama talaplaryny ýerine ýetirýän enjamdyr.

e) Gurnama gurluşy, ulanyjynyň hyzmat meýdanyna we sahypanyň şertlerine laýyklykda enjamlaryň ähli toplumyny goldaýan mehanizmdir.

Manipulýator modeli

asdadad2
asdadad5
asdadad3
asdadad6
asdadad4
asdadad7

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önümleriň kategoriýalary