Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Senagat manipulýatorlary hakda näçe bilýärsiň?

Senagat manipulýatorlary hakda näçe bilýärsiň?
Soňky ýyllarda akylly önümçiligiň yzygiderli ösmegi netijesinde senagat robotlary çalt ýaýrady we Hytaý dünýä bazarynyň 40 göterimini tutýan yzygiderli sekiz ýyl bäri senagat robotlary üçin dünýäde iň uly amaly bazary boldy.Senagat robot manipulýatorlary, geljekde önümçilik pudagynda el bilen öndürilýän önümleriň ornuny tutar, akylly önümçilik we senagat awtomatizasiýasy, sanlaşdyrma we intellekt üçin berk binýat bolar.
Senagat robot manipulýatory näme?Ansenagat robot manipulýatorysimpleönekeýden çylşyrymly, köp sanly önümçilik amaly ýerine ýetirip bilýän we çylşyrymly pnewmatik egilmeleri we öwrümleri amala aşyryp bilýän gaty polat manipulýator goly bolan bir görnüş.Agyr ýükleri netijeli alyp we dolandyryp, ýükleri tutmak, götermek, saklamak we aýlamak ýaly agyr hereketlerde operatorlary ýeňilleşdirip biler.Aboveöne ýokardaky maglumatlardan başga, bu hakda başga maglumatlary bilýärsiňizmi?Notok bolsa, alada etme.Bu ýerde häzirki zaman önümçilik kärhanasy Jiangyin Tongli, bu hakda has köp bilmek üçin senagat manipulýatorynyň birnäçe möhüm tarapyny hödürlemekden hoşal.
1. Senagat robot manipulýatory diňe bir adamlardan iş alýan robot däl
Senagat manipulýatory işçilerden has köp gymmatlyk döredip biler, sebäbi ol işçiler üçin wezipeleri ýerine ýetirip biler we hatda has gowy ýerine ýetirip biler, dynç alman işläp biler, her bir işde ýalňyşlyk goýbermez we adamlaryň edip bilmejek käbir işlerini hem ýerine ýetirip biler. .Gaýtalanýan, ýeke burawly we ýokary güýçli işlerde,adaty senagat manipulýatorlarygurnama liniýasynyň işgärlerini işe alyň we ýokary netijeliligiň, durnukly hiliň, daşarky “faktorlaryň” täsir etmezligi, 24 sagat üznüksiz işlemegiň we uzak ömrüň dowamlylygynyň esasy artykmaçlyklaryna eýe boluň we olary şeýle edýär ajaýyp.

2. Senagat manipulýatorlary 364 pudakda ulanylyp bilner
Elbetde, bu gaty gödek pikir, sebäbi haýsy iş bilen meşgullanjakdygyny hiç kim anyk bilip bilmez.Onlyeke-täk kesgitli zat, olaryň ýer ýüzüniň dürli pudaklarynda ulanylmagy we günsaýyn ösýän senagat robot manipulýatorynyň hemme zada güýji ýetýän ýaly.Iýmit gaplamak, awtoulag öndürmek we gaýtadan işlemek, maşynlary gaýtadan işlemek, logistika we ammar, lukmançylyk enjamlaryny öndürmek we beýleki köp sanly pudaklarda ulanylyp bilner.Metal gabyklara örtülen iri senagat robot manipulýatory awtoulaglary we uçarlary öndürip biler, jübi telefonlaryny gaýtadan işläp biler, çalt eltip bermek hyzmatyny edip biler, iýmit önümlerini öndürip biler we süýt önümleri, tutuş peýnir, et, gaýtadan işlenen azyk paketleri ýaly köp ýük göterip biler, çüýşeler, karton gutular we iýmit haltalary we sanaw tükeniksiz.Senagat manipulýatorlary emeli intellektiň döremeginden bäri henizem çalt ösýär.Sorasaňyz, ýerine ýetirip bilmedik haýsydyr bir iş barmy, belki diňe edebiýata degişli işleri edip bilmezler, sebäbi mehaniki goluň William Şekspiriň Doly eserlerini klawiaturadan çykarmagyna garaşyp bolmaz.

3. Senagat manipulýatory üç esasy bölekden durýar: klawiatura, host we monitor
Industrialörite senagat manipulýatorlary üç komponenti öz içine almalydyr: datçikler, gözegçilik ediji we mehaniki bölekler (robot goly, ahyrky effektory we sürüjini goşmak bilen).Senorlar iş stoly kompýuteriň eýesine deňdir we merkezi we esasy rol oýnaýar;dolandyryjy kompýuteriň klawiaturasyna we syçanjygyna deňdir, işlemek üçin ulanylýar we “beýni” bolup hyzmat edýär;mehaniki bölekler kompýuteriň monitory bolup hyzmat edýär we operatorlar görkezilen mazmuny wizual görüp bilýärler.Bu üç bölek doly robot manipulýatoryny emele getirýär.

4. Robot inereneri, senagat robot manipulýatorynyň mugallymy
Şeýle-de bolsasenagat manipulýatorlaryadama meňzeş funksiýalary ýerine ýetirmäge ukyply, robot inersenerleriniň hyzmatdaşlygy bolmazdan özbaşdak işläp bilmeýärler.Işleýiş ýörelgesine laýyklykda, adaty senagat manipulýatory, robot inersenerleri tarapyndan döredilen öňünden düzülen programmirleme ýa-da emeli intellekt boýunça işleýär.Robot inersenerleri, esasan, işe girizmek we tehniki hyzmat etmek, programma üpjünçiligini düzmek we zerur goldaw ulgamlaryny işläp düzmek we dizaýn etmek.Gysgaça aýdylanda, senagat robot manipulýatorynyň edip biläýjek zady, inereneriň näme etmelidigine baglydyr.

5. Senagat robot manipulýatorlary bilen awtomatlaşdyrylan enjamlaryň arasyndaky tapawut
Simpleönekeý mysal alyp, 1990-njy ýyllarda köne telefonlar we “iPhone 7 Plus” aragatnaşyk enjamlary, ýöne elbetde biri-birinden tapawutlanýar.Senagat robot manipulýatorlary bilen awtomatlaşdyrylan enjamlaryň arasyndaky baglanyşyk edil birmeňzeş.Senagat roboty awtomatlaşdyryş enjamlarynyň bir görnüşidir, ýöne adaty awtomatlaşdyryş enjamlaryndan has akylly, ösen we täsirli, şonuň üçin olaryň arasynda köp tapawut bar we senagat robot manipulýatorlaryny awtomatlaşdyrylan enjamlar bilen bulaşdyrmak ýalňyş.

6. Senagat manipulýatorlary öz-özüňi alyp barşyň dürli derejelerini görkezýärler
Senagat robot manipulýatorlary belli bir hereketleri (gaýtalanýan hereketleri) wepalylyk bilen, täsirli, üýtgemezden we ýokary takyklyk we garaşma wagty bilen ýerine ýetirilýär.Bu hereketler, hyzmatdaşlygyň ugruny, tizlenmesini, tizligini, tizligini we aralygyny kesgitleýän programmirlenen yzygiderlilige baglydyr.

7. Akylly önümçilik senagat robot manipulýatorlarynyň artykmaçlyklary
Önümçilik kompaniýalary innowasiýa we ösüşiň hereketlendiriji güýji bolan iň oňat önümçilik netijeliligini gözleýärler.Senagat önümçiliginde, senagat robot manipulýatorlary kyn işleri tamamlamak we zähmet çykdajylaryny azaltmak üçin işçileri çalşyp biler.Bu aralykda, içgysgynç mehanizirlenen amallar işçileri duýgudaşlaşdyrýar we işiň takyklygyna täsir edýär.Senagat robotlary hereketleriň takyklygyny yzygiderli kepillendirip we önüm öndürmegiň hilini ýokarlandyryp biler.Mundan başga-da, senagat robot manipulýatorlary önümiň hilini ýokarlandyryp we önümçilik çykdajylaryny azaldyp, önümçilik kärhanalaryna öndürijiligi ýokarlandyrmaga mümkinçilik berer.

8. Programmirlemek we interfeýs
Robot manipulýatory maksatly meseläniň takyk ýerini kesgitlemeli we bu hereketler we yzygiderlilikler kesgitlenmeli ýa-da programmirlenmeli.Inersenerler, adatça, robot gözegçisini noutbuga, iş stoly kompýuterine ýa-da tora (intranet ýa-da internet) birikdirýärler we hereketleri nädip tamamlamalydygyny öwredýärler.Senagat manipulýatory maşynlar ýa-da periferiýa enjamlary bilen bilelikde işleýän bölümi emele getirýär.Adaty bir bölek bölek iýmitlendirijini, çykaryjy maşyny we senagat manipulýatoryny öz içine alyp biler we bir kompýuter ýa-da PLC tarapyndan dolandyrylýar.Locationerleşýän ýerlerini göz öňünde tutup, robot manipulýatorynyň enjamdaky beýleki maşynlar bilen utgaşyklykda nähili täsirleşýändigini meýilleşdirmek möhümdir.


Iş wagty: 29-2022-nji aprel