Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Habarlar

 • Six advantages of using palletizing robots

  Palletizasiýa edýän robotlary ulanmagyň alty artykmaçlygy

  Palletizasiýa robot, dürli önüm görnüşlerine we hakyky zerurlyklara görä zatlary ýygnamak üçin ulanylýan robotyň bir görnüşi, palletizasiýa roboty palletizasiýa işiniň öndürijiligini ýokarlandyrmak üçin programmirläp bolýar, häzirki wagtda palletizasiýa roboty durmuşyň ähli gatlaklarynda ulanylýar ...
  Koprak oka
 • Truss manipulator before and after the use of matters needing attention

  Üns berilmeli zatlary ulanmazdan ozal we soň Truss manipulýatory

  Truss manipulýatoryny ulanmak barha giňden ýaýran, ulanylanda ýeke-täk bu ýa-da beýleki meselä duçar bolar, truss manipulýatorynyň näsazlyk derejesini peseltmek üçin truss manipulýatoryny paýlaşmak üçin b. ..
  Koprak oka
 • How to maintain the robot regularly?

  Roboty yzygiderli nädip saklamaly?

  Kömek edilýän manipulýator zähmeti we maddy serişdeleri tygşytlap bilýän we soňky ýyllarda senagat pudagynyň netijeliligini ýokarlandyryp bilýän maşyn görnüşidir.Şeýle-de bolsa, haýsydyr bir tehnika garamazdan, hyzmat möhletini uzaltmak üçin diňe yzygiderli hyzmat etmek we menden gaça durmak ...
  Koprak oka
 • What are the advantages of using power-assisted robots?

  Kuwwatly robotlary ulanmagyň artykmaçlyklary näme?

  1. Robot zähmeti tygşytlap we önümçiligi durnuklaşdyryp biler.Önüm almak üçin robotdan peýdalanyň, sanjym galyplaýjy enjam hiç kimiň ýa-da işgärleriň aladasyndan gorkman, gözegçiliksiz işleýär.1.2.Bir adamyň, bir mehanizmiň durmuşa geçirilmegi (wa-ny kesmegi goşmak bilen ...
  Koprak oka
 • What is the difference between a counterbalance crane and a cantilever crane?

  Deňagramsyz kran bilen kantilwer kranyň arasynda näme tapawut bar?

  Balans kran göteriji enjamlara degişlidir, materialy işlemekde we güýçlendiriji enjamlaryň zähmeti tygşytlamak işinde üç ölçegli giňişlik üçin romandyr.Mejlisi amatlylaşdyrýan güýç deňagramlylygy ýörelgesini akylly ulanýar ...
  Koprak oka
 • What are the advantages and disadvantages of truss type manipulator?

  Truss görnüşli manipulýatoryň artykmaçlyklary we kemçilikleri haýsylar?

  Truss görnüşli manipulýatoryň üç bölegi bar: esasy beden, sürüjilik ulgamy we dolandyryş ulgamy.Adingüklemek we düşürmek, iş böleklerini öwürmek, iş bölekleriniň yzygiderliligi we ş.m. amala aşyryp biler we esasy wezipesi maşyn guralyny ýasamak üçin gaýtadan işlemek tehnologiýasyny birleşdirip biler ...
  Koprak oka
 • Working principle of balance crane

  Balans kranyň iş prinsipi

  Pnewmatik deňagramlylyk kran, agyr obýektiň agyrlyk güýjüni we agyr zady götermek ýa-da düşürmek üçin deňagramlylygy gazanmak üçin silindrdäki basyşy ulanýan pnewmatiki işleýiş enjamydyr.Adatça pnewmatiki deňagramlylyk kranynda iki deňagramlylyk nokady bolar, olar ...
  Koprak oka
 • Advantages of loading and unloading manipulators

  Manipulýatorlary ýüklemegiň we düşürmegiň artykmaçlyklary

  Pnewmatik ýüklemek we düşürmek manipulýatory, esasan, material ýüklemek we düşürmek, palletizasiýa we ş.m. amallaryny amala aşyrmak üçin adam golunyň käbir hereketlerine we funksiýalaryna öýkünýär.Pnewmatiki manipulýatorlar çeýe we dolandyrylýan hereketleriň aýratynlyklaryna eýe ...
  Koprak oka
 • What are the components of each axis of the fully automatic truss manipulator?

  Doly awtomatiki truss manipulýatorynyň her okunyň bölekleri haýsylar?

  Doly awtomatiki truss manipulýatory manipulýator enjamynyň, trussyň, elektrik garnituralarynyň we awtomatiki dolandyryş ulgamynyň utgaşmasydyr.Awtomatiki truss manipulýatory işlemekde, ýüklemekde we düşürmekde, palletirlemekde we beýleki stansiýalarda ulanylýar, bu netijeliligi we durnuklylygy ep-esli ýokarlandyrýar ...
  Koprak oka
 • How to use the manipulator correctly?

  Manipulýatory nädip dogry ulanmaly?

  Häzirki wagtda has köp kompaniýa palletizasiýa we işlemek üçin manipulýatorlary ulanmagy saýlaýar.Şeýlelik bilen, ýaňy manipulýator satyn alan täze müşderiler üçin manipulýatory nähili ulanmaly?Nämä üns bermeli?Size jogap bermäge rugsat ediň.Başlamazdan ozal näme taýýarlamaly 1. Usin ...
  Koprak oka
 • WHAT IS AN INDUSTRIAL MANIPULATOR?

  SANATÇYLYK MANIPULATORY näme?

  Ilkinji gezek müşderilerden: “Senagat manipulýatory näme?” Diýen soragy köplenç alýarys.Bu ilkinji müşderiler iş gurşawyny täzelemegi maksat edinýärler, ýöne haýsy önümi saýlamalydygyny bilenoklar.Birnäçe görnüşden iň oňat senagat manipulýatoryny saýlamaga kömek etmegimizi isleýärler ...
  Koprak oka