Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Truss manipulýatorynyň el dyrnaklarynyň görnüşleri haýsylar

Thetruss manipulýatorydiňe bir önümçilik prosesiniň doly awtomatlaşdyrylyşyna düşünmän, eýsem ýüklemek we düşürmek, iş gurallaryny öwürmek we maşyn gurallarynyň we önümçilik liniýalarynyň yzygiderliligi we ş.m. üçin toplumlaýyn gaýtadan işlemek tehnologiýasyny hem kabul edýär, şol bir wagtyň özünde, ýokary takyklykly gysyş we ýerleşdiriş gural ulgamy robot awtomatizasiýasyny gaýtadan işlemek üçin ýokary interfeýsi üpjün edýär, ýokary takyklygy, ýokary netijeliligi we partiýa önümleriniň yzygiderliligini üpjün edýär.Şeýlelik bilen, truss manipulýatorynyň el dyrnaklarynyň görnüşleri haýsylar?
1. Kebşirleýji leňňer görnüşi
Iş böleginiň gysylmagyna ýetmek üçin el dyrnagynyň boşadylmagyna we açylmagyna ýetmek üçin pürs we leňňer ulanmak.
2. Slaýd çukur görnüşli el dyrnagy
Porzin öňe süýşende, slaýd trubkasy gysgyç hereketini we gysyş güýjüni öndürmek üçin eliň dyrnaklaryny gysýar we porşen yza gaýdanda el dyrnaklary boşadylýar.Bu truss manipulýatorynyň el dyrnagynyň açylmagy we ýapylmagy urgy has uludyr, dürli ululykdaky zatlara düşünmäge uýgunlaşýar.
3. Baglanan leňňer görnüşli el dyrnagy
Porşanyň zyňylmagynyň aşagyndaky bu truss manipulýatorynyň el dyrnagy, el dyrnagynyň gysylmagy (dynç almagy) öndürmek üçin baglanyşyk we leňňer, leňňeriň güýçlenmegi sebäpli, bu el dyrnagy adatça ulanylýan uly gysyş güýji döredip biler. bahar bilen bilelikde.
4. Eliň dyrnagy
Butruss manipulýatoryrafy iteklemek üçin porşanyň üsti bilen dyrnak, raf eliň dyrnagynyň gysylmagyny we gysylmagyny üpjün etmek üçin dişli aýlanmany herekete getirýär.
5. Paralel leňňer görnüşli el dyrnagy
Parallelogram mehanizminiň ulanylmagy, şonuň üçin hiç bir ýol görkeziji demir eliň dyrnagynyň iki barmagynyň paralel hereketi saklamak üçin el dyrnagynyň paralel hereketiniň ugrukdyryjy demir ýolundan has kiçi bolmagyny üpjün edip bilmez.
Aboveokardaky mazmuny “Tongli Machinery” ýygnady, size peýdaly bolar diýip umyt edýärin.“Tongli Industrial Automation Co., Ltd.”, gözleg we işläp düzmek, dizaýn, önümçilik, satuw we enjamlaryň awtomatlaşdyrylyşyna hyzmat etmekde ýöriteleşen häzirki zaman önümçilik kärhanasydyr.Döredileli bäri, kompaniýa dürli materiallary saklamak we çylşyrymly zerurlyklar üçin degişli, kämil we hünärli çözgütler bilen üpjün etmek üçin dürli materiallary saklamagy we çözmegi maksat edinýär.


Poçta wagty: -20anwar-18-2022