Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Truss manipulýatorynyň ömrüni nädip uzaltmaly

Thetruss manipulýatoryöndüriji, adatça, truss manipulýatorynyň hyzmat möhletini 8-10 ýyla çenli tanyşdyrýar, köp adam truss manipulýatorynyň hyzmat möhletiniň hakykatdanam uzakdygyna şübhelenýär?Umuman aýdanyňda, truss manipulýatorynyň bölekleri köplenç ýetişen böleklerden getirilýär, hili birneme durnukly, ýöne şeýle uzak ömre ýetmek zerurlygy, müşderiniň truss manipulýatorynyň işleýiş tehniki hyzmatyny ýerine ýetirmegini talap edýär. Truss manipulýatorynyň hyzmat möhletini ulaltmak, esasy tehniki hyzmat aşakdaky nokatlarda görkezilýär: 1.
1. Truss manipulýatorynyň 24H üznüksiz işlemegine ýol bermäň
Önümçilik missiýasy hakykatdanam agyr bolsa, 12H işläniňizden soň, truss manipulýatoryna ýarym sagatlap duruň.
2. Truss manipulýatoryny erbet iş şertlerinde goýmaň
Truss manipulýatorynyň düzüm bölekleriniň köpüsi, poslama garşy we poslama garşy funksiýa bolsa-da, alýumin garyndysy ýa-da metaldyr, ýöne bu tablisada uzak wagtlap we çygly gurşawda bolsa,truss manipulýatorydemirden ýasalan pasly gurşawy köpeltmek aňsat.Poslanan CNC truss manipulýatory diňe bir daşky görnüşde uly arzanladyş bolman, truss manipulýatorynyň önümini hapalaýar we truss manipulýatorynyň işine täsir edýär.Şonuň üçin truss manipulýatoryny has monoton gurşawda we yzygiderli monoton truss manipulýatoryny ulanmak.
3. Truss manipulýatorynyň önümçiliginiň hiline berk gözegçilik ediň
Kärhananyň işgärleriniň öz-özüni barlamagyny güýçlendirmek üçin truss manipulýatorynyň önümçiliginde.Önümiň hiliniň ädimme-ädim öndürilýändigine, soňky gözleg işinde öz beýanyny tapýandygyna düşünip bileris, şonuň üçin önümçilik prosesinde her bir adama öz önümlerini gowy ýerine ýetirmäge ýol bermeli.Işgärler öndürýän önümlerini öz-özünden barlamaly bolýarlar we diňe ökde önümler diýip pikir etseler, indiki işe ýa-da ussahana baryp bilerler we öz-özüňi barlamakda tapylan hünärsiz önümler aýratyn bellik edilmelidir we aýratyn ýerleşdirilmelidir.


Iş wagty: Fewral-10-2022