Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Geçiriş ulgamynyň dürli gurluşlary

Geçiriş ulgamlaryawtomatiki dolandyryşy, gaýtalanýan programmirlemegi, köp funksiýaly, köp derejeli erkinligi we hereket derejeleriniň sag burçly baglanyşygyny amala aşyryp bilýän awtomatlaşdyryş enjamydyr.Senagat goşundylarynda,geçirmek ulgamlaryDürli amallary amala aşyrmak üçin köp kyn hereketleri ýerine ýetirmek üçin adam eline öýkünip bilýär, şeýle hem palletizasiýa üçin kesgitli zatlary göterip bilýär we awtomatiki iş böleklerini gysmak, ýüklemek, düşürmek, kartoçkany ýüklemek, iş böleklerini üýtgetmek we gurnama liniýalarynyň böleklerini tutmak we ýygnamak amallaryny amala aşyryp bilýär. zähmet çykdajylaryny tygşytlaýan we önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyrýan öwrüm, iş bölekleriniň yzygiderliligini gaýtadan işlemek we ş.m.
Dürli amaly ssenariýler dürli gurluşlar üçin amatly, umumylary alýumin profil gurluşy we inedördül polat gurluşy, ine, kwadrat polat gurluşy bilen geçiriş ulgamlarynyň alýumin profil gurluşynyň arasyndaky tapawut.
Alýuminiý profil struktura şöhlelerini ýygnaýan truss şöhle slaýd ulgamy: senagat alýumin profil truss gurluş şöhlesi üçin ulanylýar, slaýd ýoly üçin V şekilli raf we pinion gollanma we V şekilli ýeke gyrasy gollanma ulanylýar.Material ýokary uglerodly polat, bogun gatlagy gaty we beýleki ýerler himiki taýdan garalýar.Rolikli slaýd oturgyjy, ýokary güýçli alýuminiý garyndysy, plastinka anodiki okislenme bejergisi ýok edildi.Rulman we rolikli material uglerod hromly polatdyr.Shok sorujy enjam, material ýokary güýçli alýumin garyndysy bolup, ýygnalan ýük göteriji slaýd oturgyjy bilen çyzykly rezin uç duralgasy bilen enjamlaşdyrylandyr.Gap-gaç döwüjiler we çalgy ýaglary, hereketlendiriji gurnamalar, zynjyrlary süýräň, dişli hereketlendirijiler we reduktorlar.
Kwadrat polatdan ýasalan gurnama truss slaýd ulgamy: truss gurluşy polatdan dört taraply inedördül şöhläni goldaýar, üstü adatça okislenmä garşy bejeriş spreý boýagy, takyk çyzykly gollanma ulanyp slaýd ulgamy.Takyk ýer çyzgysy we çyzykly çyzykly gollanma, enjamy çäklendirmeli, enjamyň böleklerini sürmeli, zynjyry süýräp, slaýd blokly slaýd oturgyjyny çäklendirmeli.Servo motor reduktory.
Aboveokardaky iki gurluşy deňeşdirmek: alýuminiý gurluşy gurmak aňsat, az ýer tutýar, giň programma, inedördül polat gurluşy gurmak amatly däl, şol bir ýük ýagdaýy uly meýdany eýeleýär, saýlamak isleseňiz çykdajy gaty az arzanyň hakyky ýagdaýyna görä.


Iş wagty: 11-nji mart-22-nji mart