Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Awtomatiki manipulýator aýratynlyklary

Şoňa göräawtomatlaşdyrylan manipulýatorwe dürli önümçilik goşundylarynyň milli ykdysadyýetinde awtomatiki önümçilik liniýalary, awtomatlaşdyrylan robotlar aşakdaky aýratynlyklara eýe.
1. Çig malyň diwersifikasiýasy
Birinji esasy kategoriýa, mehaniki gaýtadan işlemek, ýeňil senagat tehnikasy we gaýtadan işlemek üçin çig mal ýaly sagat, tikin maşynlary, welosipedler we durmuş enjamlary we beýleki dowamly sarp ediş harytlaryny gaýtadan işlemek ýaly maşyn öndürmek pudagydyr.Ikinji esasy kategoriýa oba hojalygy, tokaý hojalygy, maldarçylyk, wise-himiýa önümleri we gaýtadan işlemek üçin çig mal ýaly beýleki metal däl materiallar, konditer tehnikasyndaky azyk tehnikasy ýaly esasy çig mal hökmünde oba hojalyk önümlerine;konserwasiýa, oba hojalygyna piwo öndürmek, esasy gaýtadan işleýän çig mal hökmünde goşmaça önümler;tokaý önümlerine, çig mal hökmünde oba hojalygyna we goşmaça önümlere pulpa we kagyz enjamlary;esasy çig mal hökmünde maldarçylyk önümlerine deri enjamlary;keramika, aýna, minerallara plastmassa enjamlary, çig mal hökmünde himiki önümler.Awtomatlaşdyryş robotynyň we awtomatiki önümçilik liniýasynyň ulanylýan ýerleriniň giňdigini görkezýär.

2.Awtomatlaşdyrylan manipulýatorlarwe awtomatiki önümçilik liniýasynyň görnüşini diwersifikasiýa etmek.
(1) Metaly kesmegiň, gurnamagyň mehaniki rolunyň tamamlanmagy.
(2) Temmäkiniň fiziki roluny ýerine ýetirmek.
(3) Fermentasiýanyň biohimiki rolunyň tamamlanmagy.
(4) Elektrokimiki hereketler üçin elektroplatasiýa we galvaniki poslama.
(5) Kagyz tehnikasynyň bişirilişinde himiki rolunyň tamamlanmagy, eremede lampa enjamlary.

3.Kategoriýalaryň giň topary, köp görnüşli gurluş
Önümçilik kategoriýalary, senagat sebäpli enjamlary ulanmak, gaýtadan işleýän önümler, üýtgeşikleriň roly we şonuň üçin edaralaryň ýörelgesinde we hereketinde uly tapawutlar bar, hatda şol bir funksiýany tamamlamak üçin dürli iş ýörelgeleri we dürli edaralar bolar.Şol bir önümi gaýtadan işleýän önümçilik liniýasyny gaýtadan işlemek ýaly dürli enjamlary ulanyp bolýar, awtomatlaşdyrylan robotlaryň we awtomatiki önümçilik liniýalarynyň ulanylyşy hem başga;süýji gaplaýyş maşynynyň dürli amal prinsipleri we gurluşlary bar;Dürli proses prinsipleri sebäpli lampa saralýan maşyn, ýadro, üznüksiz ýadro we üznüksiz sim egriji maşyn ýok.

4. Önümleriň köp mukdary, awtomatlaşdyrmagyň ýokary derejesi
Senagat önümleri adamlaryň gündelik durmuşy üçin zerurdyr we şonuň üçin köpçülikleýin öndürilmegini talap edýär, bu bolsa ýarym awtomatlaşdyrylan, awtomatlaşdyrylan robotlaryň giňden ulanylmagyny talap edýär, soň bolsa awtomatiki önümçilik liniýalarynyň ulanylmagy has giň ýaýraýar.

5.Senagat awtomatlaşdyryş roboty köplenç dürli dersleri, çalt täzelenmegi we beýleki aýratynlyklary öz içine alýan çylşyrymly herekete, institusional hereketiň ýokary tizligine eýe.


Iş wagty: Apr-06-2022