Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Kran howpsuzlygy bilen işlemek proseduralaryny deňleşdirmek

Örelgesideňagramly kran
"Balans krany" ýörelgesi romandyr.El bilen tutulan deňagramly kranyň çeňňegine asylan agyr agram, tekizlikde we göteriji beýikligiň içinde hereket edip biler we agyr agramy götermek üçin lifti çekmek üçin elektrik düwmesiniň wyklýuçateli çeňňege dakylýar. hereketlendiriji we geçiriji.

Operator maýatnik bir eli bilen tutýar we maýatnik erkin ulanylýan ulaldylan el ýaly, götermek, aýlanmak we hereket etmek üçin maýatnik dolandyrýar.Elbetde, elinde teoriýa we hakyky doly däl yzygiderlilik bilen getirilen azajyk güýç bar.Mysal üçin, amal, gurnama ýalňyşlygy, deformasiýanyň we oturgyjyň çuňlugy we ş.m. bolmaly.

Balans kranyň işleýşi
Thedeňagramly kranesasan ykjam gurluş we owadan şekilli sütün, kelle çarçuwasy, gol we geçiriş böleginden durýar.
“Agyrlyk güýji deňagramlylygy” bilen kran deňagramlylygy hereketi aňsatlaşdyrýar, zähmeti tygşytlaýan amal, ýönekeý we esasanam ýygy-ýygydan işlemek, poçta işini ýygnamak, iş güýjüni ep-esli azaldyp, netijeliligi ýokarlandyryp biler.
Deňagramsyzlyk kran howanyň döwülmegi we nädogry gorag funksiýasyna eýedir.Howa üpjünçiliginiň esasy çeşmesi kesilende, deňagramlylyk kran birden ýykylmaz ýaly öz-özüni gulplaýan enjam işleýär.
Thedeňagramly krangurnamany amatly we çaltlaşdyrýar, ýerleşişi takyk, material bahalandyrylan zarbanyň içinde asylan üç ölçegli giňişlikde, material bolsa ýokary we aşak, çep we saga el bilen aýlanyp bilner.
Dolandyryş düwmeleriniň hemmesi dolandyryş tutawajyna jemlenendir we işleýiş tutawajy armatura arkaly iş materialy bilen birleşdirilýär.Şonuň üçin tutawajy süýşüreniňizde, iş bölegi materialy onuň bilen hereket edip biler.


Iş wagty: Fewral-23-2022