Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Deňagramsyz kranlaryň görnüşleri we artykmaçlyklary haýsylar

Balans kranlaryAmmarlar, awtoulag sergi portlary we ş.m. ýaly ýerlerde gysga marşrut götermek üçin amatlydyr. Onuň häsiýetnamalary ulanmagyň aňsatlygy, amatlylygy, ýönekeý tehniki hyzmaty we ş.m. Balans kranyny dürli kategoriýalaşdyryş usullaryna görä dürli görnüşlere bölüp bolar, göz aýlaň .
1. Hereketlendiriji güýç usuly boýunça kategoriýalaşdyrylýar: pnewmatik deňagramlylyk kran, gidrawlik deňagramlylyk kran, pedal deňagramlylyk kran we ş.m.
2. Hereket usuly boýunça kategoriýalaşdyrylýar: ykjam balans kran we göçme balans kran.
3. Balans kranyň beýikligi we ini gatnaşygy boýunça: gysga balans kran we ýokary balans kran we ş.m.
Balans kranymaterial göteriji enjamlaryň täze görnüşi hökmünde häzirki zaman mehaniki in engineeringenerçilik işlerinde giňden ulanylýar, iş güýjüni azaltmak üçin adam zähmetiniň ýerine agyr zatlary götermek üçin özboluşly spiral göteriji mehanizm ulanýar, ideal kiçi we orta mehaniki göterişdir. enjamlar, dört baglanyşykly mehaniki prinsipi, el bilen we motorly ýönekeý hyzmatdaşlygy ulanmak we göteriji zatlary götermek üçin birleşme hereketini emele getirmek üçin akylly ulanýar, şeýlelik bilen zerur zatlary götermek iş meýdanyndaky islendik ýagdaýda durnukly bolar ýaly içerde, garşydaş deňagramlylygy bilen baglanyşykly.
Göteriji enjamlardaky deňagramly kran giňden wasp edildi, şonuň üçin?Bu onuň işleýşi bilen aýrylmaz baglanyşyklydyr.
Balans krany, esasan, ykjam gurluşy we owadan görnüşi bilen sütünden, kelläniň çarçuwasyndan, golundan we geçiriş böleginden durýar.
“Agyrlyk güýji deňagramlylygy” bilen deňagramly kran hereketi aňsatlaşdyrýar, zähmeti tygşytlaýan amal, ýönekeý we esasanam ýygy-ýygydan işlemek, poçta işini ýygnamak, zähmet güýjüni ep-esli azaldyp, netijeliligi ýokarlandyryp biler.
Deňagramsyzlyk kran howanyň döwülmegi we nädogry gorag funksiýasyna eýedir.Howa üpjünçiliginiň esasy çeşmesi kesilende, deňagramlylyk kran birden ýykylmaz ýaly öz-özüni gulplaýan enjam işleýär.
Balans kranygurnamany amatly we çaltlaşdyrýar, ýerleşişi takyk, material bahalandyrylan zarbanyň içinde asylan üç ölçegli giňişlikde, material bolsa ýokary we aşak, çep we saga el bilen aýlanyp bilner.
Dolandyryş düwmeleriniň hemmesi dolandyryş tutawajyna jemlenendir we iş sapagy armatura arkaly iş bölegi materialy bilen birleşdirilýär.Şonuň üçin tutawajy süýşüreniňizde, iş bölegi materialy onuň bilen hereket edip biler.


Iş wagty: Fewral-16-2022